DRAGERS VAN HET LICHT

3 X 2019
Bisdom Haarlem-Amsterdam

'Dragers van het Licht'
motto van de pelgrims uit het bisdom Haarlem-Amsterdam in San Pietro 3 X 2019 08.00.
I
Christus is het Licht van de volkeren. Wij willen met Zijn licht, dat zich op het gelaat van de Kerk weer­spie­gelt, de gehele wereld verlichten door het Evan­gelie te prediken aan alle schep­selen. (LG 1)
1
Symbo­liek van het licht.
2
Mede­wer­kers van het Licht: Lumen de Lumine.
3
Verkon­di­ging in fier­heid 'tot aan het einde der wereld': uitverkorenheid.

II
In Christus is de Kerk als het ware het sacra­ment -- het teken en het instru­ment -- van de innige vere­ni­ging met God en van de eenheid van geheel het mense­lijke geslacht. (LG 1)

De Kerk is voor allen en ieder afzon­der­lijk gemaakt tot het zicht­bare sacra­ment van Gods heil bren­gende eenheid. (LG 10)
Christus wendt de Kerk aan als werk­tuig voor alge­mene verlos­sing en zendt haar als licht van de wereld en zout van de aarde naar de gehele wereld uit. (Cf. LG 10)

Uit de doden verrezen heeft Christus Zijn leven gevende Geest uitge­zonden en door Zijn Geest Zijn lichaam, de Kerk, tot het univer­sele sacra­ment van het heil inge­steld. (LG 48)

III
De Kerk is sacra­ment, teken van God, het Rijk Gods te verkon­digen en uit te breiden.
Christus als brui­degom en de Kerk als bruid. Trouw aan de Kerk.

IV
Lucas 9 (aan het slot): de radi­ca­li­teit van de roeping Christus te volgen.
Lucas 10, 1-12:
1
'De oogst is groot maar arbei­ders zijn er weinig.'
2
Bekom­mert u niet om het mate­riële, wens slechts 'vrede aan dit huis'.
3
'Weest fier op uw bood­schap.' Wie van u niet wil weten: Veegt anders zelfs het stof van uw voeten.
4
Wanneer het nabije rijk Gods als geheel is voltooid, weet dan dat het 'voor de mensen van Sodom drage­lijker zal zijn dan voor die stad' -- de stad, waar men van Christus niets wilde weten.
5
Geloven in God is tevens bidden: Hem danken en loven, Hem belijden en (ten slotte) smeken. -- De eer jegens Hem en de dank aan Hem (veeal vergeten).