Even zag het ernaar uit dat de bloemen uit Neder­land niet meer verzorgd konden worden met het staken als arran­geur van de heer Paul Deckers. Maar neen, terstond kwamen Hans Hooge­veen en John Bakker, de leden van de Raad voor Econo­mi­sche Aange­le­gen­heden van de Frie­zen­kerk, in actie om de bloe­men­hulde te redden. Zij vonden in de heer Piet van der Burg uit Berkel en Roden­rijs de ideale opvolger als bloe­me­nar­ran­geur. Wie naar de pause­lijke zegen ‘Urbi et Orbi’ op de tele­visie heeft gekeken — dat zijn er wereld­wijd miljarden — zal het zijn opge­vallen dat de meer hori­zon­tale versie­ring met gras­perken is veran­derd in een meer verti­cale opbouw van louter bloemen. Hard is er gewerkt en dat ‘Pro Deo’ (ter ere Gods), gratis. Belan­ge­loos hebben enige weldoe­ners geld ter beschik­king gesteld.

Nadat wij allen na de Hoogmis op het Petrus­plein in het Apos­to­lisch Paleis paus Fran­ciscus hadden begroet, was de middag­maal­tijd fees­te­lijk, vrolijk en zelfs her en der uitge­laten. Minister Karien van Gennip verte­gen­woor­digde de Neder­landse rege­ring. Zij begrijpt zeer wel en spant zich daartoe in wat paus Fran­ciscus bedoelt met het ruiken van de schapen, zo vertelde zij al pranzo. Prompt kreeg de Frie­zen­kerk uit handen van oud-minister Ard van der Steur een ‘katho­lieke’ Bijbel aange­boden die een plaats moet krijgen in de nabij­heid van de al eerder geschonken Staten­bijbel. Hoog­te­punt van Oecu­mene is dat deze ‘katho­lieke Bijbel gegeven is door een echte protes­tant. Allen, die op enigerlei wijze hebben geholpen de bloe­men­hulde tot stand te brengen, zijn hier nog eens bedankt. Moge de Heer het u vergelden.

Na de taak van de bloemen met Pasen kijken we uit naar de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma op 15 mei. Geniet u van de lente, van de fees­te­lijke Paastijd.

Met dank en groet, Antoine Bodar, rector Frie­zen­kerk te Rome