Antoine Bodar - BLOEMEN VOOR DE PAUS MET PASEN

OOK IN 2023 WEER BLOEMEN VOOR DE PAUS

15 II 2023

Ook dit jaar zal met Pasen het Sint Pieters­plein versierd zijn met bloemen uit Neder­land. Dankzij oude en nieuwe spon­soren, bloe­men­kwe­kers, trans­port­be­drijf en heel veel anderen gaat deze Neder­landse traditie ook dit jaar weer vorm krijgen.

Arran­geur Piet van der Burg en een team van bloe­misten en andere vrij­wil­li­gers zijn in nauwe samen­wer­king met het Vati­caan weer druk bezig met de voor­be­rei­dingen voor de uitvoe­ring in 2023. Zij staan garant voor Neder­landse kwaliteit.

In 2022 is onder leiding van de Frie­zen­kerk een door­start gemaakt met het project ‘Bloemen voor de Paus’. “De bloe­men­geste vanuit Neder­land aan de paus in Rome en vanuit de Neder­landse kerk­pro­vincie aan de wereld­kerk is een prach­tige gebaar van betrok­ken­heid” laat rector Antoine Bodar namens de Frie­zen­kerk weten.

De Frie­zen­kerk is een Neder­landse katho­lieke paro­chie aan de voet van het St Pieters­plein in Rome. Jaar­lijks bezoeken zo’n 20.000 voor het meren­deel Neder­landse pelgrims de Frie­zen­kerk. De bloemen worden koste­loos aange­boden. “Het is een mooie traditie dat de Neder­landse chris­tenen de paus bij het hoog­feest van Pasen deze bloe­men­pracht aanbieden” aldus Bodar.

De Frie­zen­kerk hoopt van harte meer bijdragen te mogen ontvangen. Deze zijn zeer welkom met het oog op de toekomst van dit bijzon­dere project, dat de band van Neder­land met de Wereld­kerk zo mooi tot uitdruk­king brengt.