INTERVIEW MET ANTOINE BODAR

30 III 2021
Stich­ting Vrienden van de Friezenkerk

Sinds 24 december 2020 is Antoine Bodar in functie getreden als rector van de Frie­zen­kerk in Rome. Gevraagd door bisschop Van den Hende vervult hij in deze functie, zoals hij zelf zegt, zijn plicht. Naast zijn plicht als ‘Cappel­lanus Neer­lan­dicus’, ziel­zorger voor de Neder­lan­ders in Rome die dat willen, is hij nu ook pastoor in deze pelgrimskerk.

Samen eucha­ristie vieren

Bodar kent de Frie­zen­kerk al sinds eind jaren 90 en ging regel­matig voor in de vieringen. Hij wil zorgen dat de Frie­zen­kerk ook zeker een ruimte blijft waar Neder­lan­ders elkaar kunnen ontmoeten. Bodar: “Maar voor mij is het in eerste instantie een kerk. Het is overi­gens geen Neder­landse kerk van ons,” zo bena­drukt Bodar, “de kerk is eigendom van het Vati­caan, wordt gedeeld met de broe­der­schap en soms is het een over­loop voor groepen uit de Sint-Pieter. Wij mogen als Neder­lan­ders deze kerk gebruiken en hierbij staan voor mij de zondagse eucha­ris­tie­vie­ringen voorop. Ik vervul graag mijn pries­ter­lijke taken om daarmee de mensen dichter bij God te brengen. Natuur­lijk wil ik ook de oecu­mene bevor­deren, lezingen geven of in gesprek gaan met pelgrims en samen een kop koffie drinken, als dat straks weer mag, maar dan wel ná de viering.”

“Ik wil zorgen dat de Frie­zen­kerk ook zeker een ruimte blijft waar Neder­lan­ders elkaar kunnen ontmoeten”

Gemeen­schap opbouwen

Bij gebrek aan pelgrims en Neder­landse toeristen in deze coro­na­tijd is Bodar momen­teel vooral orde op zaken aan het stellen. Bodar: “De gemeen­schap van de Frie­zen­kerk moet opnieuw opge­bouwd worden. In de rector­loze periode is deze gemeen­schap sterk afge­nomen. Op dit moment zijn er, ook door de coro­na­re­stric­ties, op de zondagen maar zo’n tien personen die de viering bijwonen. Men moet veel reizen, soms is het code rood en dan weer oranje. Hier­door is het maar een kleine groep op dit moment. Ik verwacht dat dit wel weer zal toenemen.”

Wensen

Het liefste zou Bodar de kerk wat vaker open willen hebben, maar daar zijn dan wel een of twee vrij­wil­li­gers voor nodig die de sleutel hebben en als koster of gastheer/gastvrouw aanwezig zijn. Bodar: “Ik heb een verzoek gedaan aan de Vrienden van de Frie­zen­kerk om dit finan­cieel te onder­steunen, zodat een vrij­wil­li­gers­ver­goe­ding moge­lijk is. De finan­cie­ring van nieuwe trap­leu­ningen is ons door de Vrienden al toege­zegd. Heel fijn, want zo zorgen we ervoor dat de ouderen zonder vallen de trap op kunnen lopen naar de Friezenkerk.”

“Graag raad ik mensen aan om, zo gauw het weer kan, zich te komen laven aan de bron van de wereldkerk”

Neder­landse saamhorigheid

Bodar: “Graag raad ik mensen aan om, zo gauw het weer kan, zich te komen laven aan de bron van de wereld­kerk door naar het centrum, naar Rome te komen. En als u dan een bezoek brengt aan het graf van Petrus en Paulus en aan de paus, komt u dan ook naar boven, de trap op naar de Frie­zen­kerk. Deze kent ook een lange traditie van de Friezen, de Frisoni. Het zal u bemoe­digen. Boven­dien zorgt het voor saam­ho­rig­heid met de Neder­lan­ders die hier wonen en met de mensen die pelgrimeren.”

Frie­zen­kerk opnieuw op de kaart

“Het is van belang om de Frie­zen­kerk te onder­steunen”, bena­drukt Bodar. “De kerk moet opnieuw op de kaart worden gezet, niet alleen door de coro­na­tijd, maar ook omdat het vanuit Rome een tijdje stil is geweest. Samen­wer­king van ons en van de Vrienden met de KRO-NCRV voor nieuwe tv-uitzen­dingen in juli en oktober is hierbij belang­rijk. Dit zijn acti­vi­teiten die nodig zijn om de Frie­zen­kerk weer zicht­baar te maken en in stand te houden en waar ik me graag voor inzet.”

José Sluiter