TRADITIONIS CUSTODES (I)

8 VIII 2021

'Voor paus Fran­ciscus, dat hij de Kerk niet in chaos laat maar tot eenheid voert.'

De eerste voor­bede in de Frie­zen­kerk op 8 augustus [2021].

Even na de Mis in de Neder­lands­ta­lige kerk in Rome spreekt gewoon­lijk de pontifex mede­gel­o­vigen op zondag toe aan de andere kant van het Petrus­plein vanuit het venster van het Apos­to­li­sche Paleis.

Chaos leidt tot niets. Alleen tot meer chaos. De over­tui­ging toege­daan zijn als zou uit chaos op enigerlei wijze kosmos (orde) voort­komen, is een wijze van denken die op een of andere manier aansluit bij de Marxis­ti­sche ideo­logie omtrent Vere­len­dung, vervreem­ding die nodig is om tot resul­taat te komen -- een manier van filo­so­feren uit de negen­tiende eeuw die (afge­zien van in commu­nis­ti­sche landen) ook nog in Zuid-Amerika bestaat en daar nog niet tot het verleden behoort.

'Niet nog meer chaos in de Kerk, alstu­blieft Heilige Vader, vanuit uw klaar­blij­ke­lijke veron­der­stel­ling dat de Kerk chaos behoeft om eens weer tot kosmos (orde) te kunnen komen.'

Enige dagen tevoren is in het dagblad Il Foglio [5 VIII 2021] een open brief aan de paus van twaalf voor­aan­staande leken (zes vrouwen en zes mannen) verschenen --  een klacht over de brand in de Kerk: 'La Chiesa brucia […] vediamo ogni giorno il fuoco lento che divora e distrugge la Chiesa catto­lica in Italia e nel mondo.' (De Kerk staat in brand […] wij zien elke dag het smeu­lende vuur dat de katho­lieke Kerk in Italië en de wereld splijt en vernietigt.)

'La Chiesa è oggi un vero "ospe­dale del campo" zeppo di feriti, che ha urgente bisogno non tanto di discorsi sulla mise­ri­cordia, ma di mise­ri­cordia vera, reale, concreta. Di vera pace.' (De Kerk is momen­teel werke­lijk "een veld­hos­pi­taal" stampvol gewonden, die drin­gend behoefte hebben niet zozeer aan toespraken over mede­lijden, maar over echt, reëel, concreet mede­lijden. Over werke­lijke vrede.)

En vervol­gens, zonder met naam het Motu proprio, het persoon­lijk pause­lijke schrijven, van 16 juli [2021]Tradi­ti­onis Custodes (Bescher­mers van de Traditie) te noemen:

'Perché umiliare un piccolo gregge di fedeli?' (Waarom een kleine kudde van gelo­vigen vernederen?)

'La Chiesa da Madre sembra sempre di più una madre matrigna' (De Kerk als moeder lijkt steeds meer een stief­moeder): 'Ponga fine a questa civile nella Chiesa' (Maakt u een einde aan deze burger­oorlog in de Kerk.)

Een oud vader­lands spreek­woord luidt: 'Wie winde­kens zaait, zal storm oogsten.'

Wie wind zaait, oogst storm. Wie ruzie teweeg brengt, wordt deel van de ruzie.

Loon ontvangen van het oogsten geschiedt naar de verdien­sten van het zaaien.

Kortom: Wie chaos zaait, oogst chaos.