PAUS BENEDICTUS XVI GESTORVEN

31 XII 2022

Ofschoon paus Bene­dictus XVI herin­nerd zal worden als de opper­herder die zijn ambt heeft neer­ge­legd, schuilt zijn ware bete­kenis in zijn theo­lo­gi­sche geschriften. Helder en welspre­kend heeft hij onver­moei­baar de pen gevoerd.

Het Tweede Vati­caans Concilie betracht hij niet als breuk maar als conti­nu­ï­teit in de Kerkgeschiedenis.

God heeft zich geopen­baard in Christus zonder meer; Hij is de sleutel tot Traditie en Bijbel. Daarom is het wezen­lijk zowel de Bijbel te bestu­deren maar tevens de schrif­turen van de Kerkvaders.

Christus is het oersa­cra­ment; uit Hem volgt de Kerk als grond­sacra­ment met de zeven sacra­menten waarvan de kern de Eucha­ristie is. Ja, de Eucha­ristie 'maakt' de Kerk. De Kerk is de bruid, het mystiek lichaam, het volk Gods, waarvan Christus de brui­degom en het hoofd is.

Geloof en rede zijn de vleu­gels om tot de Waar­heid, die Christus is, te geraken. Jesus Christus is het Woord, de Logos; daarom is het geloof ook logisch en staat in het geheel niet tegen­over weten­schap. Helaas is voor de westerse wereld het enig te aanvaarden abso­lu­tisme het rela­ti­visme. Daar­tegen verzet Joseph Ratzinger zich zijn theo­logen-leven lang.

Liturgie is als een orga­nisme en door de tijd heen de Kerk als geschenk toege­vallen en daarom niet maak­baar en zo maar aan te passen. In mild­heid en met begrip heeft Ratzinger daarom als paus toege­staan de liturgie van het Concilie van Trente te vieren.

Al als professor, bisschop en kardi­naal heeft Ratzinger het gesprek gezocht met gese­cu­la­ri­seerde intel­lec­tu­elen en tijdens zijn ponti­fi­caat is hij voort­ge­gaan met de dialoog met andere chris­tenen, in het bijzonder de ortho­doxe Kerken, met joden en moslims.

Hij is pleit­be­zorger van Europa, maar dan zonder verloo­che­ning van de chris­te­lijke wortels.

Het ponti­fi­caat van Bene­dictus XVI staat in recht­streekse lijn met dat van Johannes Paulus II, waarop hij als prefect van de Congre­gatie van de Geloofs­leer grote invloed heeft gehad.

(verschijnt ook in 'Samen­Kerk' januari 2023)