JOSEPH-JAAR

30 I 2021

Op 8 december 1870 verklaarde paus Pius IX  Sint Joseph, volgens de wet de vader van Jezus, tot schuts­pa­troon van de gehele Kerk -- 150 jaar geleden. Ter herden­king daarvan heeft paus Fran­ciscus op 8 december 2020 een Joseph-jaar afge­kon­digd dat aanvangt op diens feestdag 19 maart 2021 -- de dag waarop hij vijf jaar geleden de exhor­tatie 'Amoris Laetitia' (over huwe­lijk en gezin) publi­ceerde. Op het feest van de Heilige Familie (27 december 2020) kondigde de paus daar­en­boven een familie-jaar af dat even­eens begint op 19 maart en zal voort­duren tot 26 juni 2022, wanneer de tiende wereld­ge­zinsdag wordt gehouden.

Een periode van vijf­tien maanden om dé hoek­steen van elke samen­le­ving, die het huwe­lijk en het gezin samen zijn, te herwaar­deren en veel­vuldig te over­wegen aan de hand van 'Amoris Laetitia'. En dat op voor­spraak van Sint Joseph die met zijn vader­hart ('Patris Corde' -- naar het apos­to­li­sche schrijven van paus Fran­ciscus) Maria beschermde en met haar Jezus heeft opgevoed.

Waarin zijn Joseph en Maria voor ons voor­beel­dige echte­lieden en ouders?

Dat is de onder­linge dienst­baar­heid en de weder­zijdse hoog­ach­ting, het doen van Gods wil en de onvoor­waar­de­lijke gehoor­zaam­heid daaraan. Joseph gunde zijn vrouw haar uitver­ko­ren­heid de Moeder van God te worden, hoe raad­sel­achtig hij dat in de aanvang ook gevonden moet hebben.

Joseph doet, hij spreekt niet. Nergens bij Lucas of Matteüs, de beide evan­ge­listen die over hem berichten, wordt hij spre­kend opge­voerd -- alleen zwij­gend en luis­te­rend. Joseph luis­tert naar hetgeen de engel hem in een droom zegt.

'Joseph, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest.' (Mt 1,20) 'Sta op, neem het Kind en Zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waar­schuw; want Herodes komt het Kind zoeken om Het te doden.' (Mt 2,13) 'Sta op, neem het Kind en Zijn moeder en trek naar het land Israel; want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.' (Mt 2,19)  'Toen Joseph hoorde dat Archeläus in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde hij daar­heen te gaan; van Gods­wege in een droom gewaar­schuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea.' (Mt 2,22)

Joseph, de recht­scha­pene, leidt niet alleen een leven van opof­fe­ring, maar van volle­dige wegcij­fe­ring ten behoeve van bescher­ming en opvoe­ding van Jesus Die tot Zijn open­ba­ring verborgen in Naza­reth zou blijven. De brui­degom van Maria en de voed­ster­vader van het Kind beoe­fent het ambacht van timmerman en heeft dat vak zijn Pleeg­kind geleerd. Wie werkt wint aan waar­dig­heid en eet het met de handen verdiende brood. Als arbeider wordt Joseph ons ten voor­beeld gesteld en als vader in onze tijd eens te meer, nu zo vele vaders mede kinderen opvoeden die niet van zich­zelf zijn.

Volgt Joseph en zijn gezin als geheel na en over­weegt zijn leven aan de hand van de vijf jaar geleden verschenen ency­cliek 'Amoris Laetitia' (Over de liefde in de familie die vreugde geeft). Dat houdt paus Fran­ciscus ons voor.