header-05.jpg
 

Schuld

1 januari 2011 |  Antoine Bodar |  Antoine. De Enige Echte Katholieke Glossy

Heer, Gij bemint Uw Kerk als niet minder dan Uw bruid, van wie Gij de bruidegom zijt,
en niet minder dan Uw lichaam, waarvan Gij Zelf het hoofd zijt.
Uw Kerk, Heer, is – behoudens Uw bruid, Uw lichaam – in enen Uw zichtbare gemeenschap.
Als Uw gemeenschap houdt Uw Kerk niet op te zondigen, te verkeren in uiterlijkheid, trouweloos te
zijn jegens U terwijl Gij altijd trouw zijt, liefdeloos te zijn terwijl Gij alleen liefde zijt.

In verslagenheid en in verlegenheid, in schaamte en in afkeer van ons zelf wenden wij ons tot U.
Wij lijden aan Uw Kerk, aan ons zelf derhalve. Wij hebben U in Uw onschuldigen beledigd.
Maar ons lijden verglijdt tot niets in vergelijking tot hetgeen wij U in de Uwen hebben aangedaan.
Jegens U hebben wij gezondigd in pleging van ontucht met de door U meest beminden.
Wij hebben onteerd hen die Uw gelaat in onbevangenheid toonden en lieten oplichten.

Wij, priesters van U en Uw Kerk, Heer, blijken zo niet engelen maar duivelen ter zijde te staan.
Niet eenstemmigheid in God maar gespletenheid in Satan, geen verdediging maar verderving.
Al hebben wij niet dezelfde zonden begaan, wij delen in hetzelfde lijden, kinderen aangedaan.
Onze roeping hen te beschermen en te troosten en te bemoedigen hebben wij geschonden.
Gij, Heer, weest Gij ook onze beschermer en trooster en bemoediger. Wie zijn wij zonder U.

Brengt Gij ons terug, Heer, tot wie U ons hebt bedoeld en geroepen, Uw dienaren en Uw knechten.
Schenkt Gij ons Uw vergeving in Uw barmhartigheid, betuigt Gij ons Uw geduld in Uw genade
om zo alleen voor U te leven, met U te leven, uit U te leven en U alleen gestalte te geven.
Ontucht van ons soort, door ons begaan, bant Gij dat in Uw eeuwige gerecthigheid voor altijd uit.
Geeft Gij ons het geschenk hen die wij van U hebben afgenomen bij U terug te brengen.