header-05.jpg
 

De kerk is het sacrament

30 mei 2009 |  Antoine Bodar |  Visie

Heeft Christus de Kerk gewild? Ja, ik belijd het. Toen de soldaat de zijde van de gestorven Jezus had
geopend aan het kruis, vloeide uit Zijn zijde water en bloed. Zoals Eva genomen is uit de zijde van Adam,
zo is de Kerk voortgekomen uit de zijde van Jezus, de nieuwe Adam.
Jezus Christus is het oersacrament Die de Kerk schenkt als grondsacrament. De Kerk Zelf geleidt de genade – allereerst door de Bijbel en door de zeven sacramenten waarvan de Doop en de Eucharistie de voornaamste zijn. Water uit Christus’ zijde wijst
naar het sacrament van initiatie (de Doop), bloed uit Christus’ zijde wijst naar het sacrament dat het hart
uitmaakt van de Kerk (de Eucharistie).

De Kerk is niet slechts instituut – hierarchisch opgebouwd sedert de twaalf apostelen aan wie Jezus bij het
Laatste Avondmaal had opgedragen ‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’ – en daarom bedrijf van immer zondige
mensen. De Kerk is tevens geboren als bruid van Christus en zo in enen lichaam van Christus,
gemeenschap van Christus (naar Paulus), en dus Gods volk onderweg.
Instituut en bruid inzake de Kerk zijn onderscheidbaar maar niet scheidbaar. Beide aspecten zijn evenmin te
scheiden zoals de Zoon Gods, Jezus Christus, niet te scheiden is in Zijn goddelijke en in Zijn menselijke
natuur. Het Woord immers is mens geworden en wie Hem heeft gezien heeft de Vader gezien.
‘Mogen zij allen één zijn zoals Gij, Vader het zijt in Mij en Ik in U. Mogen zij ook één zijn opdat de wereld
gelove dat Gij Mij hebt gezonden’.
Het is hoogste tijd dat de christenheid aan Zijn oproep tot eenheid eindelijk ernstig gevolg geeft. Samen
zouden wij, hoewel zwak, in Christus sterk kunnen zijn in onze getuigenis van Christus en Zijn bruid, de
Kerk. Christus heeft niet alleen gevraagd aan Zijn Vader om onze eenheid – niet mettertijd maar van meetaf
aan – Hij heeft ook gezegd: ‘Gaat heen en onderwijst alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. Weet daarenboven dat Ik met u ben tot het einde der tijden.’
Samen Kerk zijn is niet iets voor mettertijd. Kerk zijn betekent dat alle christenen gezamenlijk even oprecht
als ijverig zoeken naar hun eenheid, opdat de wereld alsnog kan geloven dat God de Verlosser naar de
wereld heeft gezonden voor de gehele mensheid.
Protestanten, wij, Rooms-Katholieken hebben veel van uw getuigenissen en protesten geleerd. Wij lezen nu
de gehele Bijbel – nagenoeg van kaft tot kaft. Wij trachten zoals u de gehele Heilige Schrift door de ogen
van de Messias, Jezus de Christus te overwegen. Het Nieuwe Testament getuigt van Hem Die zo veelvuldig
is voorzegd door Wet, Profeten en Psalmen in het Oude Testament.
Laten wij gezamenlijk pogen dat streven naar eenheid tussen Rome en Reformatie – in de oekumene van
het hart èn in de oekumene van de theologie – niet achter blijft bij datzelfde streven van de Kerk van Rome
met de Orthodoxie in het Oosten.